Всеукраїнська профспілка юристів

Державна реєстрація друкованого ЗМІ

Державна реєстрація друкованого ЗМІ
5708 ПЕРЕГЛЯДІВ

Думаєте, що електронні ЗМІ витіснили друковані? Аж ніяк!
Щомісяця в Упраилінні реєструється кілька друкованих засоби масової інформації. До прикладу, в березні Відділи державної реєстрації громадських формувань та друкованих засобів масової інформації Києва, Київщини та Черкащини зареєстрували створення 3 нових друкованих ЗМІ.

Право на доступ до інформації є конституційним правом людини.
Відповідно до ст.34 Конституції України кожен має право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір.

Оперативне розповсюдження, зберігання та відтворення інформації великим групам населення здійснюється, у тому числі, друкованими засобами масової інформації
(друкованими ЗМІ).

Всі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України,незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу виготовлення підлягають державній реєстрації.

Винятками є:
законодавчі, офіційні нормативні та інші акти, бюлетені судової практики, що видаються органами законодавчої, судової та виконавчої влади;

інформаційні матеріали та документація, що видаються підприємствами, організаціями, навчальними закладами і науковими установами з метоювикористання їх у своїй діяльності;

видана за допомогою технічних засобів друкована продукція, не призначена для публічного розповсюдження, або машинописна, розмножувана на правах рукопису.

Забороняється державна реєстрація ЗМІ, назва якого містить символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Сьогодні ми детально розповімо куди звертатися і як правильно оформити документи для державної реєстрації.

Державну реєстрацію друкованих ЗМІ загальнодержавної, регіональної (двох і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження здійснює Міністерство юстиції України;
місцевої сфери розповсюдження - територіальні органи Мін’юсту (міжрегіональні управління).

Друкований ЗМІ може бути засновано однією або кількома особами.

Засновниками можуть бути:

українці, громадяни інших держав, особи без громадянства, не обмежені уцивільній правоздатності та цивільній дієздатності;

юридичні особи України та інших держав;

трудові колективи підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації, крім випадків, передбачених законом.

Заява про державну реєстрацію може бути подана особисто або ж надіслана поштою.

Під час подачі заяви про державну реєстрацію фізичній особі необхідно мати копію паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи), юридичній - засвідчені печаткою копії установчих документів; трудовому колективу - протокол або витяг з протоколу рішення загальних
зборів (конференції); установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа); довіреність, доручення
(якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).
Установчі документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладом на українську мову і мають бути засвідчені в установленому порядку.

У заяві необхідно вказати:
засновника (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа - зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа - зазначаються прізвище, ім'я (по батькові - за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили проце відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

пов’язану особу-юридичну або фізичну особу, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридичну особу, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;

вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо

вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, медичне, релігійне, туристичне, для дітей тощо);

статус видання (вітчизняне - друкований ЗМІ, у якого засновником виступають українська/і/ юридична/і/ та/або фізична/і/ особа/и/; спільне - друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної/их/ юридичної/их/ та/або фізичної/их/ особи/осіб/);

назву видання (назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою; якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин,поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг; якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання);

мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску);

сферу розповсюдження (місцева, регіональна, загальнодержавна, зарубіжна) та категорії читачів;

програмні цілі (основні принципи) або тематичну спрямованість;

передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання;

юридичну адресу засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб - у разі наявності);

місцезнаходження редакції.

За державну реєстрацію друкованого ЗМІ необхідно буде сплатити збір у розмірі:
50 НМДГ (із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження);
24 НМДГ (з місцевою сферою розповсюдження в межах однієї області,обласного центру або двох і більше сільських районів);
14 НМДГ (з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району,окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій);
60 НМДГ (за державну реєстрацію дайджесту).

За державну реєстрацію друкованого ЗМІ для дітей та інвалідів сума збору зменшується вдвічі.

Друковані ЗМІ, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження, звільняються від сплати збору за держреєстрацію.

Строк розгляду заяви – 1 місяць.

Свідоцтво про державну реєстрацію місцевого друкованого засобу масової інформації видається засновнику (співзасновникам) після сплати реєстраційного збору та надання відповідного платіжного документа, який залишається органу реєстрації.
Друкований засіб масової інформації вважається зареєстрованим з дня видачі свідоцтва про реєстрацію.

Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з підстав, якщо:

назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать вимогам законодавства;
реєструючим органом уже раніше видане свідоцтво друкованому ЗМІ з тієюсамою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ;
засновником (співзасновниками) порушено вимоги щодо монополії.

У випадку виникнення питань та необхідності консультації звертайтеся за телефонами:
050-640-31-69 (м. Київ);
096-477-71-32 (Київська область);
(0472) 54-15-09, (0472) 33-68-71, (050) 825-42-87 (Черкаська область).

Всі вимоги передбачені Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та Положенням «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації».

© 2007 Всеукраїнська профспілка юристів

Мої відео